عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ وزير مشاور

-

سال 1347
وزارت آباداني و مسکن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1347/2/8 بنا به پيشنهاد شماره 94 مورخ 1347/1/19 وزارت آباداني و مسکن و در اجراي قانون تملک آپارتمانها آئين نامه اجرائي قانون تملک آپارتمانها را بشرح پيوست تصويب نمودند.