عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ نايب رئيس مجلس شوراي ملي

-

رونوشت نامه شماره 7851 مورخ 15/31347 مجلس شورايملي
جناب آقاي دکتر کشفيان وزير مشاور
عطف بنامه شماره 32 مورخ 1347/1/21 اشعار مي‌دارد:
ذيل اساسنامه سازمان مرکزي تعاون روستائي ايران بجاي (52) ماده اشتباهاً (51) ماده قيد گرديده و بدينوسيله اصلاح مي‌شود. ضمناً باطلاع ميرساند که اساسنامه مزبور در شماره 6738 مورخ 1347/1/22 روزنامه رسمي کشور شاهنشاهي ايران و نسخه منتشر از طرف وزارت دارائي صحيحاً طبع و نشر گرديده است.