عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :7032
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1348/1/19
  • شماره دستور اجرا :44538
  • تاریخ دستور اجرا :1347/12/29
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي مورخ 1347/12/18
مصوبه‌‌ مجلس سنا مورخ 1347/9/25

‌قانون اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيل خانه‌هاي انصاف


روابط تنقیحی