عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7032
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1348/1/19
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/12/18
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/9/25

‌قانون اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيل خانه‌هاي انصاف


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه