عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7022
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/12/29
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/10/15
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1347/11/26

‌قانون اجازه پذيرفتن تغييرات اساسنامه صندوق بين‌المللي پول و مشاركت ايران در طرح حق برداشت مخصوصروابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه