عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7022
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/12/29
  • تعداد مواد:9
  • دستگاه مجری:[وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/11/26
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/12/13

‌قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياكروابــــط صریـــــــــح