عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/8/19

‌موافقتنامه مربوط به حاكميت بر جزاير فارسي و‌العربي و تحديد حدود فلات قاره بين ايران و عربستان سعودي

‌دولت شاهنشاهي ايران به نمايندگي جناب آقاي دكتر منوچهر اقبال رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل شركت ملي نفت ايران از يك طرف و دولت‌پادشاهي عربستان سعودي به نمايندگي جناب آقاي شيخ احمد زكي‌يماني وزير نفت و منابع معدني از طرف ديگر:
‌نظر به تمايلي كه به حل و فصل اختلاف فيمابين درباره حق حاكميت بر جزاير فارسي و‌العربي دارند و
‌نظر به تمايلي كه‌همچنين به تعيين خط مرزي جداكننده نواحي تحت‌البحري مربوطه كه‌هر يك از طرفين نسبت به آن به موجب قوانين بين‌المللي‌داراي حقوق حاكميت مي‌باشد ـ به طريق دقيق و عادلانه دارند.
‌عليهذا با توجه به اصول قانوني و شرايط خاص ـ
‌و بعد از مبادله اختيارنامه‌ها به شرح زير توافق نمودند: