عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/8/19

‌ماده واحده ـ

موافقتنامه مربوط به حاكميت بر جزاير فارسي و‌العربي و تحديد حدود فلات قاره بين ايران و عربستان سعودي مشتمل بر يك مقدمه‌و پنج ماده و دو نامه ضميمه و يك نقشه كه در تاريخ دوم آبان ماه 1347 برابر با 24 اكتبر 1968 بين نمايندگان مختار دولت شاهنشاهي ايران و دولت‌پادشاهي عربستان سعودي در تهران به امضاء رسيده است تصويب و اجازه مبادله اسناد تصويب آن داده مي‌شود.