عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7005
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/12/10
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كار و امور اجتماعي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/10/8
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1347/11/14

‌قانون تشديد مجازات به كار گماردن اطفال كمتر از 12 سال در كارگاه‌هاي فرشبافي