عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7004
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/12/7
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/10/17
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1347/11/14

‌قانون اصلاح مواد دوم و سوم قانون امنيت اجتماعيروابط زیرمجموعه