عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/11/3

[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ روز دوشنبه دوم دي ماه 1347 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه سوم بهمن ماه يك‌هزار و سيصد و چهل و هفت مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
رئيس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي