عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6992
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/11/23
  • تعداد مواد:14
  • دستگاه مجری:[وزارت جنگ]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1347/10/30
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/10/8

قانون تشكيل نيروي پايداري


‌ماده 1 ـ به منظور آماده نمودن افراد كشور براي شركت در يك روش دفاع خانه [...ادامه]

‌ماده 2 ـ كليه اتباع دولت شاهنشاهي ايران كه سن آنان حداقل 18 سال تمام بوده [...ادامه]

‌ماده 3 ـ افراد زير عضو نيروي پايداري محسوب مي‌گردند: ‌الف ـ افرادي كه [...ادامه]

‌ماده 4 ـ مدت آموزش آن عده از اعضاي نيروي پايداري كه خدمت زير پرچم را انجام [...ادامه]

‌ماده 5 ـ افرادي كه خدمت زير پرچم را انجام داده‌اند تا زماني كه در عضويت [...ادامه]

‌ماده 6 ـ مدت آموزش آن عده از داوطلبان عضويت نيروي پايداري كه در يكي از وزارتخانه‌ها، [...ادامه]

‌ماده 7 ـ اعتبار لازم براي تأمين كليه‌هزينه‌هاي نيروي پايداري همه‌ساله در بودجه وزارت جنگ پيش‌بيني [...ادامه]

‌ماده 8 ـ كادر اداري و آموزشي نيروي پايداري را مي‌توان از اشخاص زير تشكيل داد: [...ادامه]

‌ماده 9 ـ به‌هر يك از اعضاء نيروي پايداري كه از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات وابسته به [...ادامه]

‌ماده 10 ـ هرگاه اعضاي نيروي پايداري در مدت خدمت در نيروي مزبور ضمن عمليات يا [...ادامه]

‌ماده 11 ـ كادر نيروي پايداري در تمام مدت خدمت در نيروي مزبور و اعضاي نيروي پايداري [...ادامه]

‌ماده 12 ـ در صورتي كه يكي از اعضاء نيروي پايداري قصد استعفا داشته باشد بايد [...ادامه]

‌ماده 13 ـ اين قانون از اول فروردين ماه 1347 قابل اجراء مي‌باشد.

‌ماده 14 ـ آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به تصويب وزارت جنگ خواهد رسيد.

[امضاء] قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره كه در جلسه روز يكشنبه‌هشتم [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح