عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6988
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/11/19
  • تعداد مواد:14
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1347/10/23
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/9/26

‌قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث


‌ماده 1 ـ كليه دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسائل [...ادامه]

‌ماده 2 ـ كليه اشخاصي كه به سبب حوادث وسائل نقليه موضوع اين قانون دچار زيان‌هاي [...ادامه]

‌ماده 3 ـ از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به منتقل‌اليه [...ادامه]

‌ماده 4 ـ موارد ذيل از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است: 1 [...ادامه]

‌ماده 5 ـ در مورد عمد راننده در ايجاد حادثه يا در صورتي كه راننده فاقد گواهينامه [...ادامه]

‌ماده 6 ـ بيمه‌گر ملزم به جبران كليه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود. ‌حداقل [...ادامه]

‌ماده 7 ـ پس از گذشتن سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون از حركت وسائل نقليه [...ادامه]

‌ماده 8 ـ شركت‌هاي بيمه طبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن مكلف به [...ادامه]

‌ماده 9 ـ دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي‌شوند در صورتي كه [...ادامه]

‌ماده 10 ـ براي جبران زيان‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت بيمه نبودن [...ادامه]

‌ماده 11 ـ درآمد صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني از منابعي است كه به پيشنهاد دولت به [...ادامه]

‌ماده 12 ـ مرور زمان دعاوي مربوط به بيمه موضوع اين قانون از تاريخ وقوع حادثه [...ادامه]

‌ماده 13 ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون از طرف شركت سهامي بيمه ايران تهيه و پس [...ادامه]

‌ماده 14 ـ اين قانون از اول فروردين ماه 1348 به موقع اجراء گذارده خواهد [...ادامه]

[امضاء] قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و سه تبصره كه در جلسه روز سه‌شنبه [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح