عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6978
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/11/6
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1346/11/2
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/10/15

‌قانون تكميل ماده 2 قانون تأسيس دبستان‌هاي چهار كلاسه ملي و دبيرستان‌هاي دولتيروابط زیرمجموعه