عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/1

‌ماده 3 ـ

به كارپردازي مجلس شوراي ملي اجازه داده مي‌شود با تصويب هيأت‌رييسه مجلس شوراي ملي صرفه‌جوييهاي احتمالي بودجه‌هاي سال1347 و 1348 مجلس شوراي ملي را براي خريد كتاب و رفع نقائص كتابخانه مجلس و خريد اثاثيه براي ساختمان جديد به مصرف برساند.