عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/1

‌ماده 2 ـ

به منظور تأمين هزينه‌هاي غير مستمر براي تكميل و تجهيز ساختمان جديد و تهيه محل تأسيسات جديد مجلس شوراي ملي مبلغ شصت‌ميليون ريال (60000000) به كارپردازي مجلس شوراي ملي اعتبار داده مي‌شود كه با تصويب هيأت‌رييسه مجلس شوراي ملي به مصرف برسد.