عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/1

‌ماده 1 ـ

براي پرداخت مقرري نمايندگان و حقوق كاركنان و هزينه‌هاي پرسنلي و اداري يك‌ساله 1348 مجلس شوراي ملي مبلغ 267000000‌ريال طبق صورت ضميمه به كارپردازي مجلس شوراي ملي اعتبار داده مي‌شود كه با تصويب هيأت‌رييسه مجلس شوراي ملي به‌مصرف برساند.