عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6965
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/10/19
  • تعداد مواد:7
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و هنر]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/9/26
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/9/4

‌قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستانيروابــــط صریـــــــــح