عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6961
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/10/15
  • تعداد مواد:36
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/8/27
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/9/7

قانون نوسازي و عمران شهري


‌ماده 1 ـ در اجراي اصل يازدهم منشور انقلاب شاه و ملت نوسازي و عمران و اصلاحات [...ادامه]

‌ماده 2 ـ در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها [...ادامه]

‌ماده 3 ـ در مورد عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمانها كه در اجراي اين [...ادامه]

‌ماده 4 ـ بهاي اراضي و ساختمانها و مستحدثات مذكور در ماده 2 اين قانون بر [...ادامه]

‌ماده 5 ـ محدوده قانوني هر شهر و همچنين ضوابط مذكور در ماده 4 توسط شهرداري [...ادامه]

‌ماده 6 ـ هرگاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعيت مميزي معلوم شود [...ادامه]

‌ماده 7 ـ شهرداري بايد پايان مميزي هر منطقه را به وسيله نشر آگهي در جرايد كثيرالانتشار [...ادامه]

‌ماده 8 ـ اعتراضات راجع به مميزي در مورد اختلاف مساحت اراضي و مستحدثات و محل [...ادامه]

‌ماده 9 ـ مميزهايي كه طبق مقررات اين قانون از طرف شهرداري به‌عمل آيد تا پنج [...ادامه]

‌ماده 10 ـ عوارض هر سال در اول فروردين ماه آن سال تحقق مي‌يابد و بايد [...ادامه]

‌ماده 11 ـ نسبت به اراضي واقع در محدوده شهر كه فاقد ساختمان اساسي بوده و [...ادامه]

‌ماده 12 ـ شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مكلفند ظرف دو ماه از تاريخ انقضاء [...ادامه]

‌ماده 13 ـ در هر مورد كه عوارض يا حق مرغوبيت موضوع اين قانون به يك [...ادامه]

‌ماده 14 ـ مؤدياني كه تا پايان هر سال عوارض مقرر در اين قانون را نپردازند از [...ادامه]

‌ماده 15 ـ شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مكلفند با راهنمايي وزارت كشور برنامه عمليات [...ادامه]

‌ماده 16 ـ شهرداريها مكلفند براي هر يك از طرحهاي نوسازي و عمران و ايجاد تأسيسات شهري [...ادامه]

‌ماده 17 ـ همين كه طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت كشور تأييد و براي [...ادامه]

‌ماده 18 ـ ارزيابي املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك [...ادامه]

‌ماده 19 ـ هرگاه در نتيجه اجراي طرحهاي شهرداري تمام يا قسمتي از معابر به صورت متروك [...ادامه]

‌ماده 20 ـ شهرداري مكلف است بهاي اراضي و اماكن و مستحدثات مشمول طرحهاي عمراني و [...ادامه]

‌ماده 21 ـ در مورد اراضي و املاكي كه قبل از تصرف شهرداري به‌موجب اسناد رسمي [...ادامه]

‌ماده 22 ـ شهرداريها مجازند اراضي و املاكي را كه طبق اين قانون به‌ملكيت خود در [...ادامه]

‌ماده 23 ـ شهرداريها داراي اختيار نظارت بر طرز استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم [...ادامه]

‌ماده 24 ـ شهرداريها مي‌توانند در موقع تنظيم و اجراي طرحهاي نوسازي و همچنين توسعه و يا [...ادامه]

‌ماده 25 ـ در هر مورد كه به موجب اين قانون ملكي بايد به شهرداري منتقل شود [...ادامه]

‌ماده 26 ـ مساجد و اماكن مقدسه اسلامي و معابد اقليت‌هاي مذهبي (‌مسيحي ـ زرتشتي ـ كليمي) [...ادامه]

‌ماده 27 ـ پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت اشخاص (‌اعم از مستأجر يا متصرف [...ادامه]

‌ماده 28 ـ ساير عوارض شهرداري كه بر اساس آيين‌نامه‌هاي اجرايي وصول عوارض شهرداري موضوع ماده [...ادامه]

‌ماده 29 ـ عوارض اراضي واقع در محدوده شهر كه آب لوله‌كشي و برق آن تأمين شده [...ادامه]

‌ماده 30 ـ شهرداريها مكلفند مفاصاحساب پرداخت‌كنندگان عوارض را حداكثر ظرف پانزده روز از (‌تاريخ پرداخت) تسليم [...ادامه]

‌ماده 31 ـ شهرداريها مي‌توانند براي تأمين نيازمنديهاي شهري و عمومي و عمران و نوسازي با [...ادامه]

‌ماده 32 ـ هرگاه مميزين در اجراي مقررات اين قانون در تنظيم اوراق مميزي تمام واقع [...ادامه]

‌ماده 33 ـ سازمانهاي مذكور در ماده 111‌الحاقي به قانون شهرداري مصوب سال 1345 در تصرف [...ادامه]

‌ماده 34 ـ قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تير ماه 1320 از تاريخ اجراي اين قانون [...ادامه]

‌ماده 35 ـ مقررات مربوط به نوسازي و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر [...ادامه]

‌ماده 36 ـ تبصره 4 ماده 96 و تبصره 3 ماده 99 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد [...ادامه]

[امضاء] قانون بالا مشتمل بر سي و شش ماده و پنجاه تبصره كه در تاريخ [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه