عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6950
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/10/2
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
  • یادداشت:موافقتنامه فوق شامل 9 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/8/19
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1347/9/11

قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري ملت مجارستان