عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/8/30

[امضاء]

قانون بالا مشتمل بر يك ماده و چهار تبصره كه در تاريخ روز شنبه يازدهم آبان ماه 1347 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنج شنبه‌سي‌ام آبان ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي