عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مورخ 1347/8/30

‌ماده واحده ـ

از تاريخ تصويب اين قانون دانشكده صنعتي مشمول مقررات قانون تشكيل هيأت امناء دانشگاه تهران مصوب 1346/4/11 خواهد‌بود.
‌تبصره 1 ـ هيأت امناء دانشكده صنعتي (‌پلي‌تكنيك تهران) از اعضاء زير تشكيل مي‌شود:
1ـ وزير علوم و آموزش عالي.
2 ـ وزير فرهنگ و هنر.
3ـ وزير آموزش و پرورش.
4ـ وزير دارايي.
5 ـ وزير اقتصاد.
6 ـ وزير آب و برق.
7ـ مديرعامل شركت ملي نفت ايران.
8 ـ مديرعامل سازمان برنامه.
9ـ دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
10ـ مديرعامل بنياد فرهنگي رضا پهلوي.
11ـ رييس اتاق صنايع و معادن ايران.
12ـ رييس دانشكده صنعتي.
13ـ پنج نفر از شخصيتهاي علمي و صنعتي و اقتصادي و اجتماعي كشور به پيشنهاد وزير علوم و آموزش عالي و تصويب هيأت وزيران.
تبصره 2 ـ به جاي اعضاء مذكور در ده بند اول ممكن است نمايندگان تام‌الاختيار آنان در هيأت امناء شركت كنند.
‌تبصره 3 ـ هيأت امناء در اولين جلسه رييس هيأت را انتخاب مي‌نمايد.
‌تبصره 4 ـ قانون اداره دانشكده صنعتي زير نظر هيأت امناء مصوب 24 آبان ماه 1345 از تاريخ تصويب اين قانون ملغي خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط تنقیحی