عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6939
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/09/17
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي]
  • یادداشت:موافقتنامه ضميمه فوق شامل 44 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/4/27
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1347/8/20

قانون قرارداد بين‌المللي تجارت گندم