عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6936
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/09/13
  • تعداد مواد:12
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/3/2
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1347/8/20

قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آيين دادرسي مدني و‌الحاق موادي به آن


‌ماده 1 ـ جمله زير به ماده 60 قانون آيين دادرسي مدني‌الحاق مي‌شود: ‌هرگاه موكل [...ادامه]

‌ماده 2 ـ جمله زير به ماده 66 قانون آيين دادرسي مدني‌الحاق مي‌شود: ‌استعفاء وكيلي [...ادامه]

‌ماده 3 ـ جمله زير به ماده 74 قانون آيين دادرسي مدني‌الحاق مي‌شود: ‌علاوه [...ادامه]

‌ماده 4 ـ در دادگاههاي بخش و شهرستان متداعيين مي‌توانند شخصاً يا به توسط وكيل دادرسي [...ادامه]

‌ماده 5 ـ هرگاه وكلاي دادگستري دعوي موضوع مندرج در وكالتنامه خود را بغير از مجراي دادرسي [...ادامه]

‌ماده 6 ـ در دعاوي كه موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوي مستند به‌اسناد عادي [...ادامه]

‌ماده 7 ـ در دعاوي مربوط به اسنادي كه مشمول ماده 292 قانون تجارت است تأمين [...ادامه]

‌ماده 8 ـ در موردي كه حكم غيابي طبق ماده 6 صادر و اجرا شده است [...ادامه]

‌ماده 9 ـ هرگاه بر اثر صدور حكم غيابي و برگ اجرائيه مربوط به آن مالي [...ادامه]

‌ماده 10 ـ هرگاه حكمي كه طبق ماده 6 صادر مي‌شود مورد اعتراض محكوم‌عليه واقع شود [...ادامه]

‌ماده 11 ـ خساراتي كه واخوانده طبق ماده 10 به پرداخت آن محكوم مي‌شود به وسيله [...ادامه]

‌ماده 12 ـ به محض صدور حكم توقف كليه دعاوي مربوط به شخص متوقف طبق ماده290 [...ادامه]

[امضاء] قانون بالا مشتمل بر دوازده ماده كه در جلسه روز پنجشنبه دوم خرداد ماه [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه