عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6930
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/09/6
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/4/23
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1347/8/20

‌قانون واگذاري اراضي دانشگاه صنعتي آريامهردر اصفهان ‌به وزارت جنگ