عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6858
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/6/1
  • تعداد مواد:11
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/4/19
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي - كميسيون عدليه در تاریخ 1347/4/27

‌قانون سازمان جغرافيايي كشور


‌ماده 1 ـ به منظور تعيين و تهيه مباني جغرافيايي و تهيه نقشه‌هاي عمومي و نظامي [...ادامه]

‌ماده 2 ـ به منظور راهنمايي و رفع نيازمنديها و هماهنگ نمودن برنامه‌هاي نقشه‌برداري و جغرافيايي وزارتخانه‌ها [...ادامه]

‌ماده 3 ـ كليه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي وابسته به دولت و همچنين شهرداريها و مؤسسات وابسته [...ادامه]

‌ماده 4 ـ هر گونه عكسبرداري و يا بررسي هوايي بايد با موافقت و نظارت و [...ادامه]

‌ماده 5 ـ عمليات نقشه‌برداري زميني منحصراً به وسيله سازمان جغرافياي كشور و يا ساير مؤسسات [...ادامه]

‌ماده 6 ـ هر سازماني كه از فعاليتها و مقدورات سازمان جغرافيايي كشور استفاده مي‌نمايد هزينه [...ادامه]

‌ماده 7 ـ يك نسخه از كليه مدارك و نقشه‌ها و همچنين تمام فيلمهاي عكسهاي هوايي [...ادامه]

‌ماده 8 ـ كليه مؤسساتي كه فعاليت‌هاي جغرافيايي و نقشه‌برداري دارند مكلفند دستورات تأميني و حفاظتي [...ادامه]

‌ماده 9 ـ سازمان جغرافيايي كشور مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات جاري عضويت سازمانهاي علمي [...ادامه]

‌ماده 10 ـ آيين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اين قانون و همچنين آيين‌نامه‌هزينه عمليات نقشه‌برداري به وسيله [...ادامه]

‌ماده 11 ـ از تاريخ اجراء اين قانون، قانون مربوط به نقشه‌برداري مصوب خرداد ماه 1339 [...ادامه]

[امضاء] قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح