عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

[امضاء]

موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و 23 ماده و يك آيين‌نامه عمومي و يك آيين‌نامه مالي منضم به قانون‌الحاق دولت ايران به قرارداد بين‌المللي(‌كنوانسيون) سازمان بين‌المللي آب‌نگاري (‌هيدروگرافي) است.
‌رييس مجلس سنا ـ مهندس شريف‌امامي