عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 22 ـ

1 ـ پس از گذشت پنج سال از تاريخ اجراي كنوانسيون هر يك از دولتهاي شركت‌كننده مي‌تواند با دادن اطلاعيه‌اي حداقل يك سال قبل به‌حكومت شاهزاده موناكو مستعفي گردد.
‌اين فسخ كه متضمن صرفنظر نمودن از هر نوع حقوق و منافع عضويت سازمان مي‌باشد از اولين ژانويه پس از تاريخ انقضاي اعلاميه عملي خواهد شد.
2 ـ دولت حكومت شاهزاده موناكو اعلاميه‌هاي فسخ را به اطلاع شركت‌كنندگان كنوانسيون و رييس كميته مديريت مي‌رساند.