عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 19 ـ

1 ـ كنوانسيون مزبور سه ماه پس از اينكه بيست و هشت دولت طبق شرايط ماده 18 بند 2 در كنوانسيون شركت نمودند به موقع اجرا گذارده‌خواهد شد.
2 ـ دولت حكومت شاهزاده موناكو كليه دولتهاي امضاكننده و رييس كميته مديريت را از تاريخ مزبور مطلع مي‌نمايد.