عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 18 ـ

1 ـ كنوانسيون مزبور از تاريخ سوم مه 1967 در موناكو سپس در سفارت كشور شاهزاده موناكو در پاريس از تاريخ اول ژوئن‌الي 31 دسامبر1967 جهت امضاء دولت‌هايي كه مايل به شركت در كار دفتر باشند مفتوح خواهد بود.
2 ـ دولتهاي كه در بند 1 بالا اشاره شد مي‌توانند به طريق ذيل در اين كنوانسيون شركت نمايند:
‌الف ـ با امضاي بدون قيد و شرط تأييد يا تصويب يا.
ب ـ امضاء مقيد و مشروط به تأييد و تصويب پس از واگذار شدن اسناد تأييد و يا تصويبي ديگر.
3 ـ اسناد تأييد يا تصويب تسليم سفارت كشور شاهزاده موناكو در پاريس خواهد شد تا در آرشيو آن ضبط گردد.
4 ـ دولت حكومت شاهزاده موناكو دولتهاي فوق‌الذكر و رييس كميته مديريت را از هر امضاء و ضبط اسناد تأييد يا تصويب شده مطلع خواهد نمود