عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 17 ـ

هر نوع اختلاف نظر در مورد تفسير يا به كار بستن كنوانسيون كه از راه مذاكره يا ميانجي‌گري رييس كميته حل نشود بنا به تقاضاي يكي از‌طرفين اختلاف به حكميتي كه از طرف رييس ديوان دادگستري بين‌المللي تعيين مي‌شود ارجاع مي‌گردد.