عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 15 ـ

هر كشور عضو كه در پرداخت سهام خود دو سال تأخير داشته باشد به موجب كنوانسيون و مقررات آن تا زماني كه مبلغ سهام پرداخت نشود‌از كليه حقوق و منافعي كه به دولت‌هاي عضو تعلق مي‌گيرد محروم خواهد بود.