عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 14 ـ

مخارج ضروري سازمان از منابع ذيل تأمين مي‌گردد:
‌الف ـ از سهميه عادي ساليانه دولتهاي عضو طبق صورتي كه بر اساس تناژ شناورهاي آنها داده مي‌شد.
ب ـ با تصويب كميته مالي از محل عطايا و اهداييها و كمكهاي نقدي و ساير منابع.