عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 13 ـ

سازمان داراي شخصيت‌هاي قضايي نيز خواهد بود كه در كشور هر يك از اعضاء مشروط به موافقت دولت مربوط عضو از امتيازات و‌مصونيت‌هايي كه از نقطه نظر اجراي كارها و انجام مقاصدشان لازم مي‌باشد برخوردار مي‌شوند.