عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 9 ـ

دفتر متشكل خواهد بود از رييس و كارمندان فني و اداري مورد نياز سازمان.