عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 6 ـ

1 ـ كنفرانس متشكل خواهد بود از نمايندگان دولتهاي عضو كه‌هر پنج سال يك بار جلسه عادي آن تشكيل مي‌شود جلسه فوق‌العاده كنفرانس‌مي‌تواند بنا به تقاضاي يك كشور عضو يا دفتر مشروط به اين كه اكثريت دولتهاي عضو موافقت نمايند تشكيل گردد.
2 ـ تشكيل كنفرانس حداقل شش ماه قبل از طرف دفتر اطلاع داده مي‌شود و دستور جلسه موقتي آن نيز همراه اطلاعيه مزبور ارسال مي‌گردد.
3 ـ كنفرانس رييس و نايب رييس خود را انتخاب مي‌نمايد.
4 ـ هر دولت عضو داراي يك حق رأي مي‌باشند. لكن در مورد رأي دادن براي موضوعاتي كه در ماده 5 (ب) اشاره شد هر دولت بر حسب جدولي كه‌براي تناژ شناورها داده شده حق چندين رأي خواهد داشت.
5 ـ تصميمات كنفرانس كنفرانس با اكثريت عادي دولتهاي عضو حاضر در كنفرانس اتخاذ مي‌گردد مگر اين كه در كنوانسيون دستور ديگري قيد شده‌باشد. در صورتي كه آراء موافق و مخالف متساوي باشند اختيار تصميم با رييس كنفرانس خواهد بود.
‌تصميماتي كه بايستي به مجموعه تصميمات فني‌الحاق گردند مستلزم اكثريت آراء مثبت دولتهاي عضو مي‌باشند كه نبايستي از يك سوم كمتر باشد.
6 ـ در فواصل جلسات كنفرانس دفتر مي‌تواند از طريق مكاتبه در مورد مسائل مربوط به عمليات فني سازمان مشورت نمايد. طريقه دادن رأي طبق بند5 اين ماده مي‌باشد و اكثريت آراء بر اساس جميع اعضاي سازمان محاسبه مي‌گردد.
7 ـ كنفرانس كميته‌هاي خود را شخصاً تعيين مي‌نمايد. همچنين كميته مالي را كه در ماده 7 به آن اشاره شده.