عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 1 ـ

به موجب اين كنوانسيون مقر سازمان بين‌المللي هيدروگرافي كه از اين پس سازمان ناميده مي‌شود در موناكو خواهد بود.