عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6850
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/5/31
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/4/12
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/4/18

قانون واريز اسناد علي‌الحساب و وامهاي پرداختي خزانه‌داري كل