عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6846
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/5/27
  • تعداد مواد:15
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/3/15
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/4/13

‌قانون خدمات اجتماعي زنان


‌ماده 1 ـ به منظور بيشتر سهيم كردن زنان در تحولات اجتماعي كشور و در اجراي [...ادامه]

‌ماده 2 ـ خدمات مذكور در ماده يك شامل موارد زير است: 1 ـ [...ادامه]

‌ماده 3 ـ از تاريخ تصويب اين قانون در هر سال فهرست فارغ‌التحصيلان و ميزان احتياجات [...ادامه]

‌ماده 4 ـ دارندگان گواهينامه متوسطه كامل با داشتن يكي از شرايط زير از انجام خدمات مذكور [...ادامه]

‌ماده 5 ـ زناني كه به موجب اين قانون به خدمات فرهنگي و آموزشي و بهداشتي [...ادامه]

‌ماده 6 ـ به زناني كه براي انجام خدمات مذكور در اين قانون پذيرفته مي‌شوند مقرري [...ادامه]

‌ماده 7 ـ داوطلبان انجام خدمات مذكور در اين قانون پس از خدمت در شرايط مساوي از [...ادامه]

‌ماده 8 ـ وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند در حدود احتياج زناني را كه به موجب [...ادامه]

‌ماده 9 ـ مدت خدمت زناني كه در استخدام رسمي دولت هستند و به‌موجب اين قانون به [...ادامه]

‌ماده 10 ـ خدمات مذكور در اين قانون براي زناني كه داراي تحصيلات بالاتر از ديپلم باشند [...ادامه]

‌ماده 11 ـ هزينه دوره تعليمات و دوره انجام خدمت در مورد كساني كه به خدمت [...ادامه]

‌ماده 12 ـ از تاريخ تصويب اين قانون پس از اعلام احتياجات دولت بر اساس ماده [...ادامه]

‌ماده 13 ـ زناني كه در تاريخ تصويب اين قانون به طور رسمي در سازمانهاي دولتي [...ادامه]

‌ماده 14 ـ زناني كه قبل از تصويب اين قانون به اخذ گواهينامه كامل متوسطه و [...ادامه]

‌ماده 15 ـ آيين‌نامه‌هاي اين قانون بر حسب مورد از طرف دستگاههاي مربوط تهيه و پس [...ادامه]

[امضاء] قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و يك تبصره كه در تاريخ روز چهارشنبه [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح