عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6839
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/5/19
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت پست و تلگراف و تلفن]
  • یادداشت:موافقتنامه ضميمه فوق شامل 15 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/3/23
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1347/4/12

قانون اصلاح قانون مشاركت ايران در كنسرسيوم بين‌المللي استفاده از ماهواره‌هاي مصنوعي مخابراتي


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه