عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6830
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/5/7
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/3/29
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/4/6

قانون‌الحاق ماده 127 مكرر به قانون مجازات عموميروابط زیرمجموعه