عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/3/16

[امضاء]

موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و ده ماده منضم به قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري خلق بلغارستان است.
نايب رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس حيدرعلي ارفع