عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/3/16

‌ماده 10 ـ

اين موافقتنامه در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و بلغاري و انگليسي تنظيم گرديد در صورت بروز اختلاف در تفسير، متن انگليسي‌معتبر خواهد بود.
‌بنا به مراتب فوق نمايندگان مختار طرفين اين موافقتنامه را امضاء و به‌مهر خود ممهور نمودند.
‌به تاريخ پنجم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش برابر بيست و ششم نوامبر هزار و نهصد و شصت و هفت.
‌از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت جمهوري خلق بلغارستان