عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مورخ 1347/3/16

‌ماده 9 ـ

مدت اعتبار اين موافقتنامه دو سال خواهد بود و پس از آن تا هنگامي كه يكي از طرفين به موجب اخطار كتبي به مهلت سه ماه تصميم خود‌را دائر بر فسخ آن اعلام ندارد به قوت خود باقي خواهد ماند.