عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/3/16

‌ماده 8 ـ

اين موافقتنامه بر طبق قوانين اساسي دو دولت به تصويب خواهد رسيد و از تاريخ مبادله اسناد تصويب كه در صوفيه به عمل خواهد‌آمد‌ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.