عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/3/16

‌ماده 7 ـ

طرفين متعاهدين به منظور اجراي اين موافقتنامه با تصويب مقامات صلاحيتدار خود برنامه‌هاي ساليانه تدوين خواهند نمود.