عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/3/16

‌ماده 6 ـ

هر يك از طرفين متعاهدين تعيين ارزش مدارك تحصيلي صادر از مراجع رسمي طرف ديگر را مورد توجه قرار خواهند داد.