عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/3/16

‌ماده 4 ـ

طرفين متعاهدين در حدود امكانات خود تسهيلات لازم را در امور ذيل فراهم خواهند ساخت:
1 ـ مبادله اطلاعات هنري.
2 ـ مبادله صفحات و نوارهاي موسيقي ضبط شده و اخبار و انتشارات در زمينه‌هاي فرهنگي و هنري و علمي.