عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/3/16

‌ماده 3 ـ

طرفين متعاهدين طبق قوانين جاريه كشور خود در حدود امكانات به متخصصين و دانشمندان طرف ديگر كه در دانشگاهها و مؤسسات‌علمي آنان مشغول مطالعه مي‌باشند بورسهاي تحقيقي و مطالعاتي كوتاه مدت اعطاء خواهند نمود.