عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/3/16

‌ماده 2 ـ

طرفين متعاهدين موجبات تشويق و تسهيل مسافرتهاي دسته‌جمعي يا انفرادي دانشمندان و استادان و هنرمندان و معلمان و ورزشكاران را‌در حدود امكانات خود فراهم خواهند ساخت همچنين طبق قوانين جاريه كشور خود براي تحقيقات آنان بر حسب تخصصشان تسهيلات لازم را ايجاد‌خواهند نمود.