عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/3/16

‌ماده 1 ـ

طرفين متعاهدين به منظور توسعه مناسبات بين مؤسسات علمي و تعليمات عاليه و ايجاد همكاري بين دانشمندان براي تبادل نظر در‌زمينه‌هاي مختلف فرهنگي و مبادله كتب و مجلات و نشريات علمي از طريق مقامات رسمي خود مساعي لازم را به كار خواهند برد.